سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

پروژه تامین ۲۰ درصد برق شهرداری شهر قدس با ظرفیت ۱۵ کیلوات ‎

0 تومان