سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

نیروگاه خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق گیلان

اجرای ۱۳۰ سامانه نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه با ظرفیت ۱ کیلوات توزیع برق گیلان
0 تومان