سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

اجرای ۱۷۰ سامانه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت ۵ کیلووات در جنوب کرمان

0 تومان