سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

اجرای ۱۱ سامانه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت ۵ کیلووات استان آذربایجان غربی

0 تومان