تامین و پشتیبانی سیستم مانیتورینگ بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در همدان به ظرفیت (7x2) مگاوات

تامین و پشتیبانی سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی 14 مگاواتی استان همدان توسط شرکت سولار گستر البرز