اجرای پایه چراغ روشنایی خورشیدی محوطه مجتمع مسکونی O.P.G

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای پایه چراغ روشنایی خورشیدی محوطه مجتمع مسکونی O.P.G

کارفرما: مجتمع مسکونی O.P.G.

ظرفیت پروژه : 3 عدد

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 200 W  Canadian Solar 

باتری  Hitaco 100 Ah

شارژکنترلر  EPsolar VS-2012

چراغ 30 W تله صنعت

سازه ساخت شرکت سولار گستر