نصب و اجرای پایه خورشیدی شهرستان طالقان

شرح پروژه: نصب و اجرای پایه خورشیدی شهرستان طالقان

کارفرما: شرکت انرژی های نوین مهرآباد

ظرفیت پروژه : 10 عدد

تجهیزات برای هر واحد:

پنل Chinaland 100 W

باتری  Hitaco 100 A

شارژکنترلر Steca 10 A

سازه ساخت شرکت سولار گستر