اجرای سیستم خورشیدی مستقل از شبکه واقع در دماوند

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی مستقل از شبکه واقع در دماوند

کارفرما: شرکت همکار

ظرفیت پروژه : 1.5 کیلو وات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 250 W  REC        

شارژکنترلر  Steca 4545

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز