ساخت و نصب سازه خورشید به همراه ترکر در دانشکده شهید عباسپور

شرح پروژه: طراحی، ساخت و نصب سازه خورشید به همراه ترکر در دانشکده شهید عباسپور

کارفرما: شرکت همکار

ظرفیت پروژه : 25 کیلووات سازه از نوع ثابت و 2 کیلووات سازه از نوع ترکر

تجهیزات برای هر واحد: 

سازه ساخت شرکت سولار گستر